Pravnilnik i statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

UDRUGE AUTO – MOTO KLUBA „BILOGORA“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovar, 14. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Osnivačka skupština Udruge Auto – Moto Kluba  „BILOGORA“, održana u Bjelovaru, 14. ožujka 2016. godine, donijela je

 

STATUT

 

UDRUGE AUTO – MOTO KLUBA „BILOGORA“

 

 

 

I.

OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je  UDRUGA AUTO - MOTO KLUB “BILOGORA“.

Skraćeni naziv je AMK BILOGORA

Sjedište udruge je Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 85,   43 000 Bjelovar

 

 

Članak 3.

 

 

Udruga  AUTO-MOTO KLUB „BILOGORA“ (u daljnjem tekstu  AMK „BILOGORA“)  je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

AMK „BILOGORA“ je neprofitna pravna osoba.

  

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Pečat AMK „BILOGORA“ je pravokutnog oblika dimenzija okruglog oblika promjera 3 cm

s upisanim tekstom uz rub koji glasi: AMK „BILOGORA“ – BJELOVAR.

 

 

 

Članak 5.

 

Udrugu AMK „BILOGORA“ zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

  

 

 

 

 

 

 

II.

 

CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI (I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) UDRUGE

 

 

Članak 6.

 

Ciljevi Udruge su:

-  promicanje i popularizacija kulture vožnje i podizanje svijesti sudionika prometa o ponašanju u prometu te o potrebi poštivanja prometnih propisa i pravila, zakona i obveza;

-  okupljanje ljubitelja automobila, prvenstveno vlasnika motocikala i automobila koji imaju poboljšane performanse i/ili izgled vozila;

-  u svakoj djelatnosti orijentiranje na domaće tržište, a po potrebi i inozemno tržište sukladno djelatnostima Kluba   

- promicanja, razvitka i unaprijeđenja auto – moto sporta

- organizacija i natjecanja u auto – moto sportu

 

Članak 7.

Djelatnosti Udrugesu:

- organiziranje predavanja, seminara i tribina za svoje članove sa svrhom razmjene informacija o najnovijim dostignućima i novitetima u automobilskoj i motociklističkoj industriji te zbivanjima na lokalnoj i svjetskoj auto – moto sceni;

- pružanje informacija i razmjena iskustava među članovima u svezi nabave, servisiranja, osiguranja i zaštite vozila;

- organiziranje susreta i savjetovanja za članove, naročito mladeži, u svrhu  razvijanja njihovog interesa za odgovorno ponašanje u prometu i za upoznavanje pravila vožnje;

- ostvarivanje prijateljskih odnosa s auto moto klubovima u zemlji i inozemstvu;

- ostvarivanje suradnje s tvrtkama u Hrvatskoj koje su s djelatnostima vezane za poboljšanje performansi i/ili izgleda vozila;

- uspostavljanje suradnje sa svim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu;

- izdavanje glasila odnosno biltena o području djelovanja udruge, sukladno zakonu;

- organiziranje javnih natjecanja u bezopasnim igrama tipa: db cup (mjerenje decibela u vozilu), street style (ocjenjivanje izgleda automobila i uloženog truda vlasnika), mjerenje snage automobila/motora na valjcima, igre motora tipa najsporije vrijeme i slično.

- sudjelovanje na auto – moto susretima, kao i organizacija istih

- sudjelovanje na automobilističkim, te motociklističkim natjecanjima kao i organizacija istih

- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja

- organiziranje i vođenje te sudjelovanje u organizaciji i vođenju sportskih natjecanja i sportskih priredbi

- priprema svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije

- upravljanje objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik

- omogućivanje vlastitim radom materijalnih sredstava za nastupe članova Kluba na raznim događajima u zemlji i inozemstvu

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada

- stručno osposobljavanje članova za bavljenjem auto – moto sportom

- stručno osposobljavanje osoba koje sudjeluju u organizaciji i vođenju sportskih natjecanja i priredbi

- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba

- organiziranje prigodne tombole, lutrije i sportskog klađenja u okviru prostora u kojima se obavlja djelatnost Kluba

- organizacija raznih humanitarnih akcija te sudjelovanje u istima

- kao neprofitna organizacija rad za opće dobro Grada i Županije

 

Članak 8.

 

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

-  pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

-putem medija.

 

 

 

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

 

 

Članak 9.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

 

 

Članak 10.

 

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskim brojem (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva  i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 

 

 

 

Članak 11.

 

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovnim članom Udruge mogu postati fizičke osobe i pravne osobe.

Počasnim članom mogu postati fizičke ili pravne osobe koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Udruge.

Odluku u prijemu u redovno članstvo  donosi Upravni odbor Udruge po primitku zahtijeva za prijem.

Odluku o prijmu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

  

 

Članak 12.

 

Prava i obveze članova Udruge su:

-  redovno plaćanje članarine,

-  promicnje programa Udruge i zauzimanje se za njegovo oživotvorenje,

-  sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

-  sudjelovanje u akcijama i drugim skupovima Udruge,

-  birati i biti biran u tijela Udruge,

-  čuvanje i podizanje ugleda Udruge

davanje  prijedloga, prigovora i mišljenja u vezi rada Udruge, te obaviještenost o njenom radu,

-  nadziranje  rada Udruge,

čuvanje materijalnih dobara i izvršenja preuzetih obveza.

 

 

Članak  13.

 

 Članstvo u Udruzi prestaje:

-  dragovoljnim istupom,

-  neplaćanjem članarine,

-  isključenjem,

-  smrću.

 

Član istupa iz Udruge dobrovoljno na osnovi pismene obavijesti Upravnom odboru.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o brisanju članstva donosi Upravni odbor.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru Udruge.

Upravni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Upravnog Odbora  Udruge o isključenju je konačna.

Članu Udruge koji se ne pridržava programa, statuta i drugih akata Udruge, ili svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Udruge može se izreći jedna od stegovnih mjera:

  1. upozorenje,
  2. opomena pred isključenje,
  3. isključenje.

 

Stegovnu mjeru izriče i stegovni postupak provodi Upravni odbor.

 

 

Članak 14.

 

Udruga se može udružiti u savez udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

 

      Članak 15.

 

Članovi Udruge ne smiju u vezi rada Udruge iznositi i zastupati stajališta suprotna programu Udruge, Statutu i odlukama tijela Udruge o bitnim pitanjima i djelovanju Udruge.

Ako u smislu stavka 1. ovog članka, postupa predsjednik Udruge odnosno članovi tijela Udruge, tijelo kojem pripada član razmatrat će nastali problem i predložiti njegovo razrješenje.

        

 

V.

TIJELA UDRUGE

 

 

Članak 16.

 

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika, na način utvrđen ovim Statutom

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Predsjednik udruge

- Dopredsjednik

- Tajnik Udruge

 

 

S K U P Š T I N A

 

 

Članak 17.

 

 Skupština je najviši organ upravljanja  Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

  

 

 

Članak 18.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda dvaput u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. 

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. 

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice , te dan i mjesto održavanja sjednice. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. 

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj.

 

Članak 19.

 

Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga u slučaju da isteka mandata tijelima udruge.

 

 

Članak 20.

 

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, zamijenit će ga Zamjenik Predsjednika, a u odsutnosti Zamjenika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odabrati osobu koja će predsjedavati sjednicom. 

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

Članak 21.

 

 Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina ukupnog broja redovnih članova.

Skupština svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ukoliko se nakon drugom (2.)  saziva Skupštine ne odazove natpolovična većina članova, odluke će se donijeti na trećem (3.) sazivu Skupštine, većinom glasova prisutnih članova.

 

 

 

 

Članak 22.

 

Skupština udruge:

-    utvrđuje politiku rada Udruge,

-    usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

-    usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-   usvaja godišnje financijsko izvješće

-   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge

-   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti

-    bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika Udruge

-    bira i razrješava članove Upravnog odbora;

-    razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge

-    daje smjernice za rad Udruge

-    odlučuje o prestanku rada Udruge

-    obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

 

  

P R E D S J E D N I K 

  

 

Članak 23.

 

Udruga ima predsjednika koji ujedno obnaša funkciju predsjednika Upravnog odbora.

Predsjednika Udruge bira Skupština na izbornoj sjednici na mandat od četiri godine.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sa svim njegovim ovlastima zamjenjuje Zamjenik Predsjednika.

 

Članak 24.

 

 Predsjednik Udruge:

- zastupa Udrugu

- saziva Skupštinu Udruge

- rukovodi radom Skupštine Udruge

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi skupština

- organizira i usklađuje rad i aktivnost udruge u skladu s programom i ciljevima udruge

- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge

- upravlja imovinom Udruge

- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge

- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

 

 

Članak 25.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

 

 

DOP R E D S J E D N I K

 

 

Članak 26.

         

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

 

 

 

 

T A J N I K

 

 

Članak 27.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge  na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik udruge vodi Registar članova Udruge.

 

 

       Članak 28.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

 

Članak 29.

 

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

- nekretnine i pokretne stvari udruge,

- druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 30.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

 

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

                                  

 

Članak 31.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine

Udruge.

 

 

Članak 32.

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Bira se na mandat od četiri godine.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

 

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 33.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.  

 

Članak 34.

 

Tumačenje  odredbi  ovog  Statuta  daje Upravni odbor Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

 

 U Bjelovaru, 14.03.2016.  godine.

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE     

                                                                                                            Dario Jandrašinčec